Av Åsmund Berthelsen, leiar i styret i Botnane og Årebrot grendalag

Både Botnane og Årebrot treng ei skikkeleg breibandløysing. Styret i grendalaget sender no brev til Bremanger kommune og ber om fortgang i arbeidet med å få breiband til alle delane av kommunen. Grendalaget vil også sende brev til Flora kommune for å få ei løysing for Årebrot,  lik den øyane får med fiber.

Bremanger kommune er i gang med å lage ein strategi for å skaffe alle i kommunen tilfredstillande breiband. Dette må dei for å få statleg støtte. I strategien vil kommunen prioritere områda som er att for breibandutbygging.

Botnane er eitt av områda. Selskapet Enivest har levert eit tilbod om breibandløysing for bygda. Dei foreslår radiolinje og trådlaust breiband. Løysinga er radiolink frå sjukeheimen i Kalvåg til ny mast i Botnane. Linken er forsynt med kapasitet direkte frå fiberløysinga til Enivest i Kalvåg. Frå den nye masta vert det distribuert på radiolink til sluttkundar og husstandar.

Tilbodet frå Enivest var i mai månad på 536.000 kr. Det er knytt ein del krav til løysinga. Mellom anna at selskapet må få selt radioløysing til 10 kundar i Botnane før oppstart og at bygging av strumline til stasjonane ikkje overstig 100.00 kr.

Utbygginga må verte finansiert med betaling frå husstandar/verksemder, kommunale midlar og statleg støtte gjennom Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Kva prisen vert for kvar einskild i bygda er endå ikkje klart, og vert truleg ikkje klart før strategien er ferdig handsama politisk i kommunen. Når den er det, vert den sendt over til fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal rangere prosjekta og sender vidare til Nkom for godkjenning.

 

Styret i grendalaget arbeider for å få prosessen til å gå raskare. Bygda treng skikkeleg breiband no, både husstandane og ikkje minst settefiskanlegget.

Skuleelevar får til dømes ikkje levert skulearbeidet sitt på nett, slik dei skal gjere.

I tillegg til dårleg breiband er også mobildekninga dårleg i deler av bygda.

Grendalaget sender no brev til kommunen der ein ber om fortgang i arbeidet med strategien og ei avklaring på kva det vil koste for sluttbrukarane. Styret i laget oppmodar også alle i bygda, både husstandar og verksemder om så snart som mogleg å sende brev til kommunen om behovet for breiband raskt.

Heller ikkje på Årebrot er det tilfredstillande breiband. Grendalaget vil difor også vende seg til Flora kommune for å få ei løysing lik den øyane no får med fiber.

Styret i grendalaget meiner det er viktig med eit politisk press både i Bremanger og Flora, for å få løyst dette så snart som mogleg. Mangel på skikkeleg breiband er eit problem for alle!

.